In elke fase van uw bouwproject zorgt BOAadvies voor heldere, professionele begeleiding en fungeert als gesprekspartner voor alle betrokken partijen.

Bouwmanagement onderwijshuisvesting

Projectmanagement nieuwbouw en renovatie onderwijsgebouwen

U kunt er voor kiezen om het projectmanagement van uw renovatie of nieuwbouw volledig door BOAadvies te laten uitvoeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat BOAadvies in de ontwerpfase verantwoordelijk is voor het verloop van het ontwerpproces, het opstellen van het Programma van Eisen, het opstellen van een planning en een investeringsraming, het verzorgen van de architectenselectie, etc. Het is een periode waarin er veel direct contact is met de eindgebruikers. Voor BOAadvies is dit essentieel om uiteindelijk huisvesting te realiseren die naadloos aansluit bij de wensen van de eindgebruikers. BOAadvies heeft ook ruime ervaring met verschillende soorten contracten zoals de bouwenvelop en de zogenaamde geïntegreerde contractvorm.

De bouwenvelop is ontstaan uit gemeentebeleid gericht op de vereenvoudiging van werkprocessen en besluitvorming, een versnelling van bouwproductie en beheersing van de kosten van de gemeente bij grondexploitaties. In de bouwenvelopovereenkomst worden zaken geregeld over de taakverdeling, erfpacht, planning en ontbindende voorwaarden. Steeds vaker maakt de realisatie van een schoolgebouw deel uit van de opgave en dat brengt bijvoorbeeld voor het projectmanagement bijzondere aspecten in proces en contractvorming met zich mee. De adviseurs van BOAadvies hebben ervaring met deze contractvorm en kennen de knelpunten.

Bij de geïntegreerde contractvorm definieert een opdrachtgever het gewenste eindresultaat. Een marktpartij krijgt de volledige verantwoordelijkheid op basis van een lumpsum bedrag voor de uitvoering en het resultaat van het project, en zorgt dus voor de coördinatie tussen verschillende leveranciers over bouwfases en disciplines heen. BOAadvies heeft ruime ervaring met het geïntegreerde contract en kan opdrachtgevers daarbij uitstekend adviseren.

In de uitvoeringsfase is de projectmanager verantwoordelijk voor het bouwproces. Hij stuurt daarbij op tijd en budget en onderhoudt intensief contact met de opdrachtgever. Tijdens het realiseren, renoveren en onderhouden van een schoolgebouw of multifunctionele accommodatie is BOAadvies als projectmanager uw vertegenwoordiger en belangenbehartiger. U houdt natuurlijk invloed omdat wij helder communiceren.

Aanbestedingsstrategie

De opdrachtgever kan met een goede keuze voor de aanbestedingsstrategie het verloop van het bouwproces duidelijk sturing geven. BOAadvies weet als geen ander hoe partijen met de juiste kwaliteiten passend bij de specifieke opgave kunnen worden geselecteerd. Dit kan gaan om eenvoudige, Europese of complexe aanbestedingen voor gebouwen en diensten. Een ander belangrijk aspect is de keuze welke aspecten worden aanbesteed en welke niet, welke voordelen er aan verbonden zijn. BOA heeft ruime ervaring met electronisch aanbesteden. Dit versnelt het proces, maakt het inzichtelijk en vermindert de administratieve last.

Architectenselectie
Als opdrachtgever wilt u een architect die uw wensen vertaalt naar een passend ontwerp en in staat is zich in te leven in uw ontwerpopgave. BOAadvies richt het selectieproces zo in dat u een duidelijk beeld krijgt van de mogelijkheden van de verschillende partijen om aan uw wensen te voldoen. Wij hebben ruime ervaring met architectenselecties en verzorgen deze digitaal waardoor een transparant proces is gegarandeerd.

Bouwkostenmanagement
BOAadvies kan u in elke fase van het bouwproject informeren over de financiële status van het project. Of het nu gaat om het opstellen van een investeringsraming bij de start van een project, het uitvoeren van budgetbewaking of advisering ten aanzien van meer- of minder werk, wij ondersteunen u door het verzorgen van heldere overzichten van de kosten.

Directievoering
Als directievoerder zijn de adviseurs van BOAadvies vanaf de (Europese) aanbesteding verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en voortgang van het project, zodat u krijgt wat is vastgelegd in bestek en tekeningen. De directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats en is in die rol aanspreekpunt voor de aannemende partijen.
In de rol van directievoerder adviseren wij u over besluiten die u als opdrachtgever moet nemen.

Toezicht
Als toezichthouder bewaakt BOAadvies op de bouwplaats de technische kwaliteit van de uitvoering van het project. De toezichthouder ziet erop toe dat het contract dat u heeft afgesloten met de aannemer volgens afspraak wordt uitgevoerd.

Kwartiermakerschap
In de periode voor de oplevering van het bouwproject dient er een groot aantal zaken geregeld te worden om er voor te zorgen dat de gebruikers beschikken over een volledig operationeel en bruikbaar gebouw op het moment van ingebruikname. Zaken zoals nutsaansluitingen, gebruiksvergunning, alarmopvolging en schoonmaak zijn essentieel voor het in gebruik nemen van een gebouw. In de rol als kwartiermaker neemt BOAadvies de verantwoordelijkheid voor het opleveren van een gebruiksklaar gebouw van u als opdrachtgever over.

Heeft u meer vragen, neem contact op met BOAadvies:
T: 020 – 494 23 63.

Diensten

Om u als schoolbestuur of gemeente van het juiste advies te voorzien, is vaak aanvullend onderzoek nodig. Dit kan een locatieonderzoek of een haalbaarheidsonderzoek zijn. We zorgen voor een gedegen onderbouwing door kennis van – en praktijkervaring met – de geldende wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen rond huisvesting. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het opstellen van huisvestingsbeleid of investeringsbegrotingen. Hiernaast vindt u onze adviesmogelijkheden op vrijwel elk gebied. Lees verder
Na oplevering van een nieuw of gerenoveerd onderwijsgebouw is het de uitdaging om het gebouw in uitstekende staat te houden en het gebruik te optimaliseren. Met facilitair management biedt BOAadvies ondersteunende diensten voor (beleids)ontwikkeling en beheer van accommodaties. Onze specialisten staan klaar om u te faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de inkoopondersteuning, controle en uitvoeringsbegeleiding. Hiernaast vindt u werkzaamheden die wij u graag uit handen nemen. Lees verder
BOAadvies kan het hele bouwmanagement van uw school of instelling op zich nemen. Dit betekent dat wij de hele operationele leiding van het project hebben, uiteraard steeds in overleg met u. Van het idee voor nieuw- of verbouw tot het moment van ingebruikname, moet veel werk worden verzet. In elke fase van uw bouwproject zorgt BOAadvies voor heldere, professionele begeleiding en fungeert als gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Welke werkzaamheden kan BOAadvies van u overnemen? Lees verder
BOAadvies organiseert excursies naar scholen en multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn, of ergens voor staan. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO² neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijsfilosofie. Lees verder