Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het opstellen van huisvestingsbeleid of investeringsbegrotingen.

Onderzoek & advies onderwijshuisvesting

Onderzoek & advies onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting – nieuwbouw of renovatie
Gebouwen van ongeveer 40 jaar worden vaak “oud” genoemd. Voor schoolbesturen speelt dan de vraag: renoveren of nieuwbouw? BOAadvies kan u hierover goed adviseren. U wilt een goed gebouw met een prettig binnenklimaat dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd en voldoet aan uw onderwijsvisie. Dit is precies onze expertise: samen met u en gebruikers nagaan wat de wensen zijn voor het gebouw. Wij hebben zeer ruime ervaring met deze vraag, maar ook met renovatie en nieuwbouw.

Onderwijshuisvesting – locatieonderzoek
Een door BOAadvies uitgevoerd locatieonderzoek biedt een compleet beeld van alle aspecten die mogelijk invloed hebben op de huisvestingssituatie. Ook kijken wij naar de voor- en nadelen om bestaande bouw grondig aan te passen of te kiezen voor nieuwbouw. We adviseren over het optimale gebruik van de locatie in combinatie met uw wensen. Bij een locatieonderzoek wordt onder andere gekeken naar: het bestemmingsplan, de infrastructuur, demografische ontwikkelingen en de wet en regelgeving.

Onderwijshuisvesting – haalbaarheidsonderzoek
BOAadvies voert haalbaarheidsonderzoeken uit om na te gaan of en hoe uw wensen uitgevoerd kunnen worden. We betrekken hierbij ruimtelijke, bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten. De uitgangspunten en kaders van uw plan worden door onze adviseurs getoetst aan verwachte ontwikkelingen voor de beoogde locatie en opzet.

Onderwijshuisvsting – Programma van Eisen
BOAadvies helpt u met het verzamelen van alle wensen die komen kijken bij een huisvestingsvraagstuk. Dat kan gaan om noodzakelijke voorzieningen, hoeveel vierkante meter nodig is voor het aantal gebruikers of over duurzame energievoorziening. BOAadvies kent ook alle ins en outs van eisen die gelden voor specifieke gebouwen en gebruikers. Het Programma van Eisen wordt samen met u opgesteld zodat al uw ambities worden opgenomen en vertaald.

Onderwijshuisvesting – exploitatiebegroting
BOAadvies kan voor schoolbesturen, gemeenten of welzijnsinstellingen een raming van de kosten van gebruik van de huisvesting maken en dit afzetten tegen de inkomsten. We kijken naar de gebouwgerelateerde kosten zoals onderhoud en naar de gebruikskosten zoals energie en schoonmaak. Wij kunnen u ook adviseren hoe u mogelijke aanvullende inkomsten kunt genereren door medegebruik en/of verhuur. BOAadvies heeft ervaring opgedaan bij brede scholen en multifunctionele accommodaties.

Onderwijshuisvesting – strategisch huisvestingsplan
BOAadvies kan in een strategisch vastgoedplan voor u beschrijven wat de mogelijke huisvestingsontwikkelingen zijn over een periode van 10 tot 15 jaar. Dit plan sluit aan bij uw organisatiedoelstelling op de korte en lange termijn en biedt de mogelijkheid tot bijstelling van de doelen.

Onderwijshuisvesting – integraal huisvestingsplan
BOAadvies helpt bij het ontwikkelen van een integraal huisvestingsplan voor gemeenten, schoolbesturen of maatschappelijke instellingen. BOAadvies levert een advies af waarmee u als gemeente of instelling op korte en lange termijn aan de slag kan. In het plan worden risico’s, knelpunten, een begroting en uitgangspunten opgenomen.

Onderwijshuisvesting – meerjarenonderhoudsplan
Met het meerjarenonderhoudsplan biedt BOAadvies u inzicht in de staat van onderhoud en de te verwachten werkzaamheden voor de instandhouding van uw gebouw. Wij maken de te verwachten kosten voor uw onderhoud en beheer inzichtelijk. Wij adviseren u tevens over de te maken beleidskeuzes.

Onderwijshuisvesting – exploitatie- en beheerplan
In een exploitatie- en beheerplan omschrijft BOAadvies de samenwerkingsafspraken tussen verschillende partijen binnen één locatie. Het uitgangspunt hierbij is de relatie tussen de partijen zoals eigenaar, huurder of medegebruiker. Dit vormt de basis voor de verhoudingen tussen de verschillende partijen. Wij kijken in de ontwerpfase al naar de onderlinge verhoudingen en het beoogde gebruik om daar bij het ontwerp rekening mee te houden.

Wilt u meer weten van een van deze diensten, neem dan contact met ons op:
T: 020 -494 2363.

Onze andere diensten

Om u als schoolbestuur of gemeente van het juiste advies te voorzien, is vaak aanvullend onderzoek nodig. Dit kan een locatieonderzoek of een haalbaarheidsonderzoek zijn. We zorgen voor een gedegen onderbouwing door kennis van – en praktijkervaring met – de geldende wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen rond huisvesting. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het opstellen van huisvestingsbeleid of investeringsbegrotingen. Hiernaast vindt u onze adviesmogelijkheden op vrijwel elk gebied. Lees verder
Na oplevering van een nieuw of gerenoveerd onderwijsgebouw is het de uitdaging om het gebouw in uitstekende staat te houden en het gebruik te optimaliseren. Met facilitair management biedt BOAadvies ondersteunende diensten voor (beleids)ontwikkeling en beheer van accommodaties. Onze specialisten staan klaar om u te faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de inkoopondersteuning, controle en uitvoeringsbegeleiding. Hiernaast vindt u werkzaamheden die wij u graag uit handen nemen. Lees verder
BOAadvies kan het hele bouwmanagement van uw school of instelling op zich nemen. Dit betekent dat wij de hele operationele leiding van het project hebben, uiteraard steeds in overleg met u. Van het idee voor nieuw- of verbouw tot het moment van ingebruikname, moet veel werk worden verzet. In elke fase van uw bouwproject zorgt BOAadvies voor heldere, professionele begeleiding en fungeert als gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Welke werkzaamheden kan BOAadvies van u overnemen? Lees verder
BOAadvies organiseert excursies naar scholen en multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn, of ergens voor staan. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO² neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijsfilosofie. Lees verder